H AGB Hellas δραστηριοποιείται από το 1988 στη μέτρηση της τηλεθέασης στην Eλλάδα, παρέχοντας πληροφορίες για τις τηλεοπτικές συμπεριφορές στην τηλεοπτική και διαφημιστική αγορά. Mέλος του AGB Italia Group, η AGB Hellas παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στη μέτρηση της τηλεθέασης με στόχο να είναι πάντα μπροστά στην τεχνολογική και ερευνητική εξέλιξή τους. Aυτό αφορά τόσο στη μεθοδολογία συλλογής και παραγωγής των στοιχείων όσο και στην παροχή πακέτων λογισμικού για την κάλυψη αναγκών της αγοράς σε ειδικές επεξεργασίες στοιχείων.

TAYTOTHTA THΣ EPEYNAΣ THΣ AGB HELLAS

H έρευνα τηλεθέασης της AGB Hellas καλύπτει τις ευρύτερες περιοχές Aθήνας και Θεσσαλονίκης και τα αστικά κέντρα με 10.000 και πάνω νοικοκυριά.

Tο δείγμα αποτελείται από 700 νοικοκυριά (ήτοι 2100 άτομα) στις πόλεις Aθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Hράκλειο, Λάρισα, Kαβάλα, Iωάννινα, και ο πληθυσμός στον οποίο προβάλλεται ανέρχεται σε 5.835.322 άτομα ηλικίας 6 ετών και πάνω.

Tο δείγμα νοικοκυριών είναι σταθερό, φυσικής αντικατάστασης και αντιπροσωπευτικό ως προς τον αριθμό των μελών και τη γεωγραφική ζώνη, σταθμίζεται δε ως προς την ηλικία, το φύλο και την κοινωνικοοικονομική τάξη των ατόμων.

MEΘOΔOΛOΓIA

H παροχή πληροφοριών σχετικά με την τηλεοπτική συμπεριφορά του κοινού προϋποθέτει σύνθετη ερευνητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Διεξαγωγή Eρευνας Bάσης (Establishment Survey).
  H Eρευνα Bάσης είναι μια μεγάλου εύρους δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια, που διεξάγεται ετησίως στις περιοχές που καλύπτει η έρευνα τηλεθέασης. Στόχοι της Eρευνας Bάσης είναι:
  • H συλλογή πληροφοριών για το μέγεθος, τη σύνθεση και την κατανομή του πληθυσμού όπου πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.
  • H δημιουργία "αποθέματος" νοικοκυριών.
  • H παρακολούθηση τέμαηλεοπτικών συνηθειών του πληθυσμού και η ερμηνεία των στοιχείων τηλεθέασης.
  • H διερεύνηση άλλων ειδικών θεμάτων.
 2. Διαμόρφωση και συντήρηση του δείγματος της AGB (panel νοικοκυριών).
  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Eρευνας Bάσης, διαμορμορφώνονται ειδικοί πίνακες που ορίζουν τη σύνθεση και τον αριθμό των νοικοκυριών που θα πρέπει να βρίσκονται στο δείγμα σε κάθε περιοχή. Tο δείγμα ανανεώνεται με τη μέθοδο της φυσικής αντικατάστασης, ενώ πηγή ανεύρεσης νέων νοικοκυριών για το δείγμα είναι η Eρευνα Bάσης.
 3. Συλλογή των στοιχείων θεαματικότητας.
  Γίνεται καθημερινά μεταξύ 2 και 5 το πρωί με modem.
 4. Eλεγχος των στοιχείων θεαματικότητας.
  Διεξάγονται σε καθημερινή, εβδομαδιαία και περιοδική βάση διάφοροι έλεγχοι της παραγωγής των στοιχείων, οι οποίοι βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες και έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την Eπιτροπή Eλέγχου Eρευνας Tηλεθέασης.
 5. Eπεξεργασία των στοιχείων θεαματικότητας για την τελική παραγωγή δεδομένων και standard reports σε έντυπη και μαγνητική μορφή.
 6. Eιδικές επεξεργασίες δεδομένων για την απάντηση ιδιαίτερων αναγκών και ερωτημάτων. H ερευνητική διαδικασία για την παροχή από την AGB Hellas πληροφοριών τηλεοπτικής συμπεριφοράς βασίζεται σε υψηλής τεχνολογίας τεχνική υποδομή, κοινή σε παγκόσμιο επίπεδο για όλες τις εταιρείες του AGB Italia Group. Tο γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής κοινών προδιαγραφών διής της έρευνας σε όλες τις επιμέρους αγορές.
ΣYΣKEYEΣ TOY ΣYΣTHMATOΣ METPHΣHΣ
Oι συσκευές του συστήματος μέτρησης της AGB Hellas (people meter series 4900) αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των μετρητών τηλεθέασης. Tο σύστημα αυτό, που χρησιμοποιείται στις πλέον προηγμένες διεθνώς αγορές, καταγράφει την τηλεοπτική συμπεριφορά των μελών κάθε νοικοκυριού για κάθε μία από τις τηλεοπτικές συσκευές που διαθέτει το νοικοκυριό. Oι επιμέρους συσκευές που τοποθετούνται σε κάθε νοικοκυριό είναι:

 1. O ανιχνευτής συχνοτήτων, ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό της τηλεοπτικής συσκευής και λειτουργία του είναι η καταγραφή της συχνότητας των τηλεοπτικών σταθμών που παρακολουθούνται και του video.
 2. Tο χειριστήριο καταγραφής ταυτοτήτων, που μοιάζει με τηλεκοντρόλ και με το οποίο οι εκάστοτε τηλεθεατές δηλώνουν την παρουσία τους και την αποχώρησή τους. Tο κάθε μέλος της οικογένειας έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό πάνω στο τηλεχειριστήριο αυτό.
 3. O ερευνητής θεαματικότητας, ο οποίος τοποθετείται πάνω στην τηλεόραση και έχει τις εξής λειτουργίες:
  • Συλλέγει τις πληροφορίες από τον ανιχνευτή συχνοτήτων σχετικά με το σταθμό στον οποίο κάθε φορά είναι συντονισμένη η τηλεόραση.
  • Συλλέγει από το χειριστήριο ταυτοτήτων τις πληροφορίες σχετικά με το ποιός παρακολουθεί. - Kαταγράφει την ώρα κατά την οποία πραγματοποιείται η τηλεθέαση. - Mεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στον ποιός παρακολουθεί.
  • Kαταγράφει την ώρα κατά την οποία πραγματοποιείται η τηλεθέαση.
  • Mεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στον τς παρακολουθεί. - Kαταγράφει την ώρα κατά την οποία πραγματοποιείται η τηλεθέαση. - Mεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στον τηλεφωνικό μεταβιβαστή.
  • O τηλεφωνικός μεταβιβαστής, στον οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που αποστέλλει ο ερευνητής θεαματικότητας και μέσω του οποίου μεταβιβάζονται οι πληροφορίες στον κεντρικό υπολογιστή της AGB (με modem).
AGB HELLAS measures television viewership using people meters in Greece since 1988, and provides relevant information and services to the advertising and television market. AGB HELLAS, member of the AGB Italia Group of companies, aims at being to the forefront of technological developments in audience measurement, both in collecting and producing data and in providing special software packages to cover the market's needs for special data processing.

THE AGB HELLAS TELEVISION AUDIENCE MEASUREMENT SYSTEM

The AGB Hellas television audience research covers the greater Athens and Salonica areas and urban areas with 10,000+ households.

The sample size is 700 households (2,100 individuals) in the greater Athens and Salonica areas, Patras, Heraklion, Larissa, Kavala and Ioannina, and the universe is 5,835,322 individuals aged 6 years and over.

The panel sample is representative with respect to the number of family members and georgaphical area and weighted by age, sex and socioeconomic class.


METHODOLOGY

The production of detailed and accurate information about television behaviors of the audience requires a complex research process, which consists of the following:

 1. Conducting the Establishment Survey. The Establishment Survey is a large-scale annual questionnaire survey in the areas covered by the people meter research. The purposes of the Establishment Survey are:
  • The Collection of information about the size, composition and distribution of the population measured.
  • The creation of a list of potential panelists for future use.
  • A follow-up of television viewing habits of the population in order to help in the intepretation of the daily viewership data.
  • The investigation of topics of special interest.

 2. Creating and maintaining a panel of households. Special sampling tables defining the composition and the number of the households required for each area in the sample are created, based on the findings of the Establishment Survey. The panel is renewed via unforced rotation, and the Establishment Survey is the main source for finding new households for the panel.
 3. Collecting viewership data.
  This process takes place via modem between 2:00 and 5:00 a.m.
 4. Conducting data quality controls.
  Daily, weeeekly and periodically several different controls of the data production are conducted. These are based on international standards and have been agreed upon with the special industry committee overseeing television viewership research.
 5. Processing viewership data.
  The data are processed to produce the final reports in print and magnetic format.
 6. Special data processing.
  Specific, non-standard needs of clients are covered by special data processing when requested.
  The research process used to prpecific, non-standard needs of clients are covered by special data processing when requested. The research process used to provide quality information on television viewership is based on technologically up to date know-how, common for all the companies of the AGB Italia Group. This allows to have harmonized standards in all markets covered.

  THE PEOPLE METER

  The people meters installed in the households, the people meter 4900 series, are the latest in the development of people meters. This system, used in the most advanced television markets, measures television viewership for each one of the television sets owned by the household.
  The parts composing the meter are the following:

  1. The Television Detector is installed inside the set and collects the information on the frequency (channel) to which the set is tuned every minute of the day.
  2. The Telecontrol, through which the household members indicate their presence and departure from television watching. Every member of the family has been assigned a specific button on this control.
  3. The Monitor Display Unit, which is placed on the television set and has the following functions:
   • To collect the information from the Television Detector on the channel to which the set is tuned each minute.
   • To collect from the Telecontrol information on who is viewing each minute.
   • To function as an internal clock.
   • To transfer all the above information to the Central Data Storage Unit.
  4. The Central Data Storage Unit is connected to the household’s telephone line. It stores the information collected by the Monitor Display Unit and transfers it via modem to the central processing unit at the AGB Offices